sorobankids http://sorobankids.siam2web.com/

โซโรบันคิดส์จินตคณิตสำหรับโรงเรียน


คณิตคิดเร็วหรือจินตคณิต กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งวงการศึกษาก็ได้ยอมรับแล้วว่า การคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่รวดเร็วเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทั้งเป็นการฝึกสมาธิ ทักษะการฟัง การคิด การวิเคราะห์ และช่วยการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

 

         ด้วยประสบการณ์ด้านทำสื่อการสอน C.A.I (Computer Aid Instruction) ที่เราเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงขอเสนอ หลักสูตร Sorobankids ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการพัฒนาสมองและเสริมสมาธิสำหรับเด็กตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่อยู่ในการดูแลของท่านเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงหลักสูตรจินตคณิต

 

ลูกคิดญี่ปุ่นกับจินตคณิต

 

ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนามาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาดเล็กพกพาได้

สะดวก คำนวณได้รวดเร็ว มีลูกคิด 5 เหนือเส้นแบ่ง 1 ลูก มีลูกคิด 1 ใต้เส้นแบ่ง 4 ลูก สามารถใช้ในการ

คำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ทั้งหมด การใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการคำนวณ พบว่า สามารถช่วยให้นักเรียนคิด

เลขได้เร็วขึ้น มีสมาธิในการเรียน สมองทั้งสองซีกได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลมีความสามารถในการคิดอย่าง

เป็นระบบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมดีขึ้น


 

 

วิธีการคิดคำนวณโดยใช้ลูกคิดและ เลขคู่ 10 และคู่ 5 นี้มีมาแต่สมัยโบราณนับ 1,000 ปี โดย ชาวจีน และร่วมพัฒนาต่อเนื่อง โดยชาว

จีนและชาวญี่ปุ่น นับเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออก ภาย ใต้ปรัชญาที่ว่า 

“ วิทยาการที่ยั่งยืนต้องมาจากศักยภาพภายในตัวมนุษย์เป็นประการสำคัญ ” 

 

นั่นคือ ใช้ศักยภาพของตัวเราเองก่อนที่จะพึ่งพาเทคโนโลยี 

ประโยชน์ของการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น 

จากการศึกษาการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น พบว่า เด็กในช่วงอายุระหว่าง 7 – 12 ปี จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผลที่ได้รับ คือ 

1. มีความสามารถในการคิดเลขเร็ว 

2. มีสติและสมาธิ 

3. มีความจำดีขึ้น 

4. มีความเชื่อมั่นตนเอง 

5. มีการวิเคราะห์และลำดับเหตุผล 

6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

วิชาจินตคณิต 

วิชาจินตคณิตได้นำเอาลูกคิด อุปกรณ์คิดเลขเก่าแก่มาเป็นสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จากการศึกษาวิจัยในต่าง

ประเทศให้ผลทาง บวกและยอมรับว่าเหมาะสมที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกกความคิด โดยเฉพาะทีเกี่ยว กับจำนวน เพราะผู้ฝึกจะมีโอกาสฝึก

สมอง พัฒนาความอดทน สมาธิ ความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้ว จะสามารถคิดคำนวณตัวเลข ต่างๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เลย

เด็ก ญี่ปุ่นเด็ก ฝรั่ง

 เด็กในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมัน แคนาดา มาเลยชีย สิงคโปร์ ฯลฯ ได้มีโอกาสเรียน
จินตคณิต

  อย่างแพร่หลาย ในปี 1994 มาเลเซียอบรมครูทั้งประเทศ 7,000 คน และในปี 1998 นายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย ประกาศว่า

เด็ก มาเลย์ทุกคนต้องได้เรียนจินตคณิต 

หรับในประเทศไทยนั้น การสอนลูกคิดมีอยู่ในสถานศึกษาบางแห่งเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)

จึงเกิดความร่วมมือให้เด็กไทยใช้ลูกคิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปี 2537 จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับว่าระบบการคิดของ ลูกคิด

ญี่ปุ่น สามารถที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนในการคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาทักษะในสาขาวิชา

อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น การ 
เรียนจินตคณิต เปรียบเหมือนการ download เครื่องคิดเลขใส่ไว้ในสมอง และใช้ไปตลอดชีวิต เป็นรากฐานสำคัญ เหมาะกับ

เด็กอนุบาล และประถม ที่ต้องการความเชื่อมั่นทางวิชาคณิตศาสตร์ หากพื้นฐานคำนวณ ดีแล้ว การเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน หรือ

ระบบอื่น จะยิ่งดีมากขึ้น


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 5,407 Today: 3 PageView/Month: 43

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...